Family Section
Family ladder
First generation : Varu
Second generation : Lonappan
Third generation : Thoma
Fourth generation : Lona, Varu, Princhu(Rev.Fr)
Fifth generation : Son of Lona- Varappan.
Son of Varu- Thoma
Sixth generation : Sons of Varappan - Lonappan, Chummar, Thomunny, Porinchukutty.
Sons of Thoma-Lonappan, Porinchu, Uthuppu , Varu.